Přihlášení
Registarce Ztráta hesla
prihlaseni

Všeobecné podmínky internetového obchodu

NÁKUPNÍ ŘÁD

 • 1.  Všeobecná ustanovení, vymezení pojmů
 • 2.  Předmět smlouvy
 • 3.  Místo plnění
 • 4.  Jak nakupovat
 • 5.  Platební podmínky
 • 6.  Dodací podmínky
 • 7.  Doprava
 • 8.  Reklamační řád
 • 9.  Rozpor s kupní smlouvou
 • 10. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 • 11. Ochrana osobních dat

1. Všeobecná ustanovení, vymezení pojmů

V internetovém obchodě www.bobok.cz platí pro nákup tyto obchodní podmínky, jež blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.bobok.cz, společnost BOBOK s.r.o., se sídlem K Závěrce 2750/30, 150 00, Praha 5 - Smíchov, IČ 27367941, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108835, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem(dále jen „obč.z.") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zos"). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákonem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami,

Nákupním  a reklamačním řádem, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o tom, jak postupovat při nákupu v našem obchodě. Potvrzením objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil  s těmito obchodními podmínkami, jejíž nedílnou součást tvoří nákupní a reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a vztahují se na prodej v internetovém obchodě www.bobok.cz.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky jej zkontrolovat a opravit ji. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.bobok.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon,internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel resp.prodávající

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Kupní smlouva - umístění nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svojí vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy

2. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží výslovně uvedené v kupní smlouvě nebo v objednávce.

Rozměry,váha,kapacita,výkon,cena a ostatní údaje obsažené na webových stránkách www.bobok.cz , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou pouze nezávaznými údaji, pokud nebylo v kupní smlouvě stanoveno, že jsou závazné.

Prodávající Bobok s.r.o. se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží:

 • v bezvadném stavu, v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o zaplacení kupní ceny zboží.

4. Jak nakupovat

Při nakupování v internetovém obchodě www.bobok.cz není třeba registrace.

Naší snahou bude postupně naší nabídku doplňovat a rozšiřovat jednak o další zboží, jednak o další informace o jednotlivých výrobcích tak, aby zákazník měl dostatečné množství informací potřebných pro realizaci nákupu.

Výrobky jsou roztříděny do různých kategorií umístěných v levém  rámu.Po kliknutí na zvolené oddělení se buď daná skupina rozbalí do podskupin  nebo se rovnou zobrazí zboží dané skupiny v hlavním okně. V případě rozbalení podskupiny  se máte možnost vrátit do základního menu na položku v Obsahu.

Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek.

Zboží lze objednat kliknutím výrobek, čímž se rozbalí detail výrobku, kde si  můžete navolit kolik kusů si přejete objednat a následně kliknete na Přidat do košíku, čímž dojde k vložení zvolené položky do košíku . Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení vašeho obchodu.

Do košíku pro ukončení objednávky nebo pro prohlížení se dostanete kliknutím na odkaz Košík. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat. Pokud budete potřebovat některou z položek Košíku vymazat, klikněte na tlačítko Smazat a stiskněte tlačítko Přepočítat.

Pokud chcete objednávku odeslat, vyplňte políčka tabulky pod přehledem objednaného zboží. Položky označené * jsou povinné. Po vyplnění stisknete tlačítko Další krok objednávky. Dostanete se na další stránku, kde si zvolíte způsob doručení a platby. Následně klikněte na Poslední krok objednávky, čímž se dostanete na konečnou kontrolu vaší objednávky. V případě, že je vše v pořádku, můžete si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku ji odeslat. Po přijetí vaší objednávky  Vám přijde potvrzující e-mail na vaši uvedenou adresu.

Svou objednávku můžete stornovat nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu: objednaky@bobok.cz - v předmětu e-mailu musí být uvedeno STORNO a číslo objednávky. Pokud kupující stornuje objednávku později, než v uvedené lhůtě dvou hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje, Tímto však není jakkoli dotčeno právo Spotřebitele od smlouvy odstoupit v souladu s § 53 odst. 7 obč.z.

5. Platební podmínky

Zboží zasíláme na dobírku - je zaplaceno při převzetí na poště

Veškeré ceny uvedené v kupní smlouvě - objednávce jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších zákonných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena bude vždy uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Provozovatel obchodu je plátcem DPH.

6. Dodací podmínky

Po obdržení objednávky , odešleme zásilku následující pracovní den Vámi vybraným dopravcem. V případě osobního odběru na naši prodejně Liboc, Vlastina 23, Praha 6 (areál Naše vojsko).

Otevírací doba: Po- Čt : 10:00 -12:30, 13:30 - 17:00,

Pá - 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00.

V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v daném termínu, budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě, pokud možno ke spokojenosti zákazníka. Kupující je  v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

Objednávky vyřizujeme kompletně, v případě individuální dohody mezi zákazníkem lze postupovat i jinak.

7. Doprava

K ceně zboží se připočítává poštovné.

Při objednávce zboží nad 5.000,- Kč nebude poštovné ani dobírkové účtováno.

8. Reklamační řád

Kupující nikoli spotřebitel je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je tento povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.

Pokud je zásilka poškozena, je kupující nikoli spotřebitel o takovém poškození povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese vůči kupujícímu nikoli spotřebiteli odpovědnost přepravce.

Je-li kupující spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejdete případným sporům o to, kdy vada vznikla. Pokud ovšem spotřebitel prohlídku neprovede, nemůže být automaticky zbaven práva uplatnit reklamaci(tj. uplatnění rozporu s kupní smlouvou jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady).

V opačném případě by takové ustanovení mohlo být posuzováno jako nepřiměřená smluvní podmínka dle § 55 a 56 obč.z.

Při vyřizování reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna,

co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,  nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů  k tomuto odstoupení.

9. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od  smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetí věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční doba na poskytované zboží činí pro spotřebitele minimálně 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Je-li při reklamaci zboží vyměněno za nové, začíná záruční doba znovu.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady je třeba bez zbytečného odkladu uplatnit u prodávávajícího, nejlépe písemně nebo e-mailem na adresu bobok@bobok.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE a číslo objednávky).

Kupující  musí označit a specifikovat vadu a dále nárok plynoucí z odpovědnosti za vady, kterého se domáhá.

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit dodací list, fakturu, doklad o zaplacení, či jinak prokázat zakoupení zboží. Kupující je dále povinen při reklamaci předložit věc včetně původního příslušenství. Oprávněnost reklamace je posuzována podle záručních podmínek jednotlivých konkrétních výrobků. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Je-li reklamace oprávněná, má spotřebitel nárok na:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupit od kupní smlouvy

10. Práva spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má dle § 53/7 obč.zák. právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V takovém případě je kupující  povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci (doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší) a dále musí být zboží vráceno nepoškozené, kompletní, bez známek opotřebení, a s dokladem o koupi či jiným důkazem o zakoupení zboží.

Po vrácení zboží bude vrácena cena zboží (do ceny zboží se nepočítá dopravné) poštovní poukázkou nejpozději do 30 pracovních dnů od okamžiku odstoupení. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte e-mailem na bobok@bobok.cz.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem  započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii
 • pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží dodavateli vrátit- dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné

  Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika), jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

  Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

  11. Ochrana osobních dat

  BOBOK s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.bobok.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data, která kupující poskytne prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďována, zpracovávána a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdílná s aplikacemi třetích osob. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutné pro doručení zboží. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy,  a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

  Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  BOBOK s.r.o., K Závěrce 2750/30, 150 00  Praha 5, IČ: 27367941

  Výpis z obchodního rejstříku , vedeného  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108835

  Partneři:

  OC Šestka

  OC Šestka

  Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6

  Telefon: 225 023 321

  Otevírací doba:

  Po–Ne: 9:00 – 21:00

  OC Letňany

  OC Letňany

  Veselská 663, 199 00 Praha 9

  Telefon: 284 053 149

  Otevírací doba:

  Po–Ne: 10:00 – 21:00

  Plaza Plzeň

  Plaza Plzeň

  Radčická 2, 301 00 Plzeň

  Telefon: 374 809 457

  Otevírací doba:

  Po–Ne: 9:00 – 21:00

  OC Europark

  OC Europark

  Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6

  Telefon: 272 700 383

  Otevírací doba:

  Po–Ne: 9:00 – 21:00

   
  close
  close